Určení roku založení sboru

Vzhledem k nově nalezené pamětní plaketě z roku 1913 došlo k přezkoumání roku založení našeho sboru dobrovolných hasičů.

Nalezená historická pamětní plaketa z roku 1913 byla udělena ke 40. výročí založení SDH Kostelec nad Černými lesy, z čehož vyplývá, že k založení SDH mělo dojít již v roce 1873. To znamená o rok dříve oproti již zažitému a uváděnému roku 1874.

Nápis na plaketě konkrétně uvádí „Župní sjezd a 40 let sboru dobrov. hasičů v Kostelci n/Čern. lesy“ a je doplněn datem „29. 6. 1913“.

Pro vyřešení otázky skutečného roku založení našeho sboru jsme se tak začátkem října 2022 obrátili na Ústřední odbornou radu historie a muzejnictví (ÚORHiM) pod Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Nalezená plaketa z roku 1913

Odpověď

Zástupce ÚORHiM, archivář Mgr. Miroslav Kružík, realizoval archivní rešerši, ze které je patrno, že existuje kopie záznamu ze Spolkového katastru Okresního hejtmanství Český Brod, do jehož správního obvodu Kostelec v dané době patřil. Spolkový katastr je dnes uložen ve Státním okresním archivu Kolín. Ve čtvrtém sloupci se nachází datum vzetí na vědomí stanov a dalších dokumentů ze strany českého místodržitelství, a sice 1. 1. 1874. V pátém sloupci nahoře je uvedeno datum, kdy stanovy a další dokumenty byly přípravným výborem sboru podány Okresnímu hejtmanství Český Brod k projednání – toto datum zní 21. 12. 1873.

A dále existuje také část článku „Ze spolkových fondů SokA Kolín: spolky a společenské organizace v Kostelci nad Černými lesy“, který vyšel ve vlastivědném sborníku Archivní prameny Kolínska, ročník 1999. Autorem je archivář dr. Karel Štrobl, jenž při jeho sepsání vycházel z archiválií sboru uložených dnes v SokA Kolín. Z textu (zejm. s. 61) vyplývá, že myšlenka založení hasičského sboru vznikla v Kostelci na veřejné schůzi v listopadu roku 1873.

Plaketa z roku 1913 po nalezení (Oldřich Eder)

Dne 29. října 2022 projednávala Ústřední odborná rada historie a muzejnictví náš dotaz a podle odpovědi jejího vedoucího, dr. Václava Lišky, je tedy možné z výše uvedených faktů analogicky vyvodit závěr, že již v roce 1873 existoval jasný a zřejmý záměr založení sboru dobrovolných hasičů podložený předanými dokumenty na Okresní hejtmanství v prosinci téhož roku.

Závěr

Rok 1873 tak podle vyjádření ÚORHiM lze teoreticky uvádět jako rok vzniku SDH Kostelec nad Černými lesy. Vzhledem k zažitému úzu, kdy se již po několik desítek let uvádějí a oslavují výročí založení našeho SDH vycházející právě z roku 1874, ve kterém byla oficiálně zahájena jeho činnost, bylo rozhodnuto na valné hromadě sboru dne 17. 12. 2022 o zachování roku 1874 jako oficiálního roku založení sboru dobrovolných hasičů v Kostelci nad Černými lesy.

Více o historii našeho sboru najdete na této stránce v sekci „O sboru“, kde jsou také představeny symboly sboru.

Historické tablo sboru ke 100. výročí založení v roce 1974
Prapor sboru (přední strana) vytvořený ke 140. výročí v roce 2014